1. adventní týden – ohlášky

Neděle 1. prosince 1. adventní neděle sbírka na církevní školství

8:00 Ivaň  Za Annu a Josefa Klementovy
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Janíčkovu a duše v očistci
14:00 Ivaň adventní varhanní duchovní zamyšlení


Pondělí 2. prosince
17:00 Vranovice Za ……………….


Úterý 3. prosince
17:00 Přibice
Za Augustina a Cecilii Haraštovy, syna Josefa, rodinu Pokornou a zdraví pro živou rodinu


Středa 4. prosince
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce
17:00 Ivaň  Za Janu Urbanovu


Čtvrtek 5. prosince
9:00 Mikulov děkanská kněžská rekolekce


Pátek 6. prosince
17:00 Přibice
Za zemřelé dárce dobrodince církve
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další požehnání


Sobota 7. prosince
8:00 Ivaň 
Za pana Hrdličku
17:00 Pouzdřany
Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 8. prosince  2. adventní neděle

8:00 Ivaň  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
9:30 Vranovice 
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


 • Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je dostupný v tištěné podobě i jako aplikace mobilních zařízení s operačním systémem Android.
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani ve 14 hodin varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem. Jste srdečně zváni.

34. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 24. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Augustina a Leopolda Jedounka a rodinu
9:30 Vranovice 
Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu a Janíčkovu a duše v očistci / Za farníky
po mši svaté v Přibicích požehná p. děkan Jaroslav Svoboda opravený kříž u kostela


Pondělí 25. listopadu
večerní mše svatá ve Vranovicích nebude


Úterý 26. listopadu
večerní mše svatá v Přibicích nebude


Středa 27. listopadu
17:00 Ivaň 
Za dárce a dobrodince církve


Čtvrtek 28. listopadu
8:00 Pouzdřany 
Na úmysl dárce


Pátek 29. listopadu
17:00 Přibice
Za Otýlii Fadrhonsovu a manžela a celou rodinu
18:00 Vranovice
Za Miluši Braunovou a její rodinu


Sobota 30. listopadu
8:00 Ivaň 
Na poděkování za dožitých 95, 80 a 75 let života a prosba o další ochranu
17:00 Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


Neděle 1. prosince 1. adventní neděle sbírka na církevní školství

8:00 Ivaň  Za Annu a Josefa Klementovy
9:30 Vranovice 
Za farníky
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Janíčkovu a duše v očistci


 • V úterý v Ivani a ve středu v Přibicích odpadá výuka náboženství.
 • V sobotu 30. listopadu bude od 15 hodin adventní tvoření dětí ve skautské klubovně. Poté v Pouzdřanech budou první roráty. Podrobnosti-plakát
 • Příští neděli budou při bohoslužbách požehnány adventní věnce.
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani ve 14 hodin varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem.

Žehnání úrody 2019

Za dary které nám přinesla v letošním roce naše země jsme poděkovali s celou farností v neděli 29. září. Krásnou výzdobu kostela a dary, které přinášely děti v obětním průvodu připravila rodina Machova a Stejskalova. Tato děkovná mše svatá se už u nás stala milou tradicí, jen škoda, že letos bylo méně rodin, které přinesly do kostela něco úrody z vlastních zahrádek oproti letům minulým. Na konci bohoslužby otec Jaroslav pronesl krásnou modlitbu s poděkováním pánu Bohu za dary, které nám naše zahrádky a pole daly a požehnal letošní úrodě.

Velikonoce 2019

Na konci postní doby naše farnost zahájila Svatý týden Květnou neděli průvodem s jívovými ratolestmi „kočičkami“, kterým si připomínáme Ježíšův poslední příjezd do Jeruzaléma před svátkem židovských velikonočních svátků. Oslavy pokračovaly večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek na památku poslední večeře Páně a zároveň počátek jeho křížové cesty, když se modlil v Getsemanské zahradě opuštěn od přátel. Na Velký pátek pak umlkly na znamení smutku nad Ježíšovou smrtí všechny zvony v kostele a ruce malých dětí rozezvučely dřevěné klapačky, aby lidem připomínaly ubíhání času i v tento smutný den. Po křížové cestě obcí následovaly velkopáteční obřady, při kterých se čtou Pašije – starobylý text o umučení a smrti Pana Ježíše a uctívá se kříž jako symbol spásy. Smutek Velkého pátku pak vystřídalo ticho Bílé soboty, kdy si církev připomíná odpočinek mrtvého Ježíše v hrobě. Bílá sobota po západu slunce přechází ve vigilii vzkříšení, kdy je podle staré tradice vnášeno světlo do potemnělého kostela, aby všem připomnělo radost z Kristova Zmrtvýchvstání. 40 dní smutku teď vystřídalo 50 dní oslav Ježíšova zmrtvýchvstání, kdy každý věřící může s radostí prožívat zvolání Marie Magdaleny: „Pán vstal!
Pro každého křesťana i nevěřícího člověka jsou tyto svátky spojené s prožíváním různých zvyků a tradic. V naší farnosti je hezkým zvykem hrkání dětí, na kterém se sešlo letos 5 velkých hrkačů. Také starobylé i rytmické zpěvy, které nacvičila vranovická schola přispěly ke kráse obřadů.

Návštěva Proglasu

V úterý 19. listopadu skupinka dětí z náboženství s rodiči navštívila Rádio Proglas, kde si prohlídla studia a vysílací techniku. Poté se děti zúčastnily mše svaté za posluchače rádia Proglas. Děkujeme naší obci a hasičům z Vranovic za zapůjčení hasičského vozidla, se kterým jsme mohli rádio navštívit brzo po škole a vrátit se v rozumné době domů. V neposlední řadě také děkujeme všem v Proglasu za milé přijetí a čas, který nám věnovali navíc nad rámec své práce a přejeme mnoho dobrého jim i rádiu Proglas.

33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 17. listopadu 33. neděle v mezidobí DEN BIBLE

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice 
Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za Václava Procházku, sourozence, rodiče a duše v očistci


Pondělí 18. listopadu
17:00 Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu


Úterý 19. listopadu
8:00 Pouzdřany
Za farníky
večerní mše svatá v Přibicích nebude


Středa 20. listopadu
17:00 Ivaň 
Za Karla a Annu Rybeckých


Čtvrtek 21. listopadu
14:00 domov pro seniory Vranovice – mše svatá


Pátek 22. listopadu
17:00 Přibice
Za Alžbětu Šopfovu, oba manžele a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za zemřelé dárce a dobrodince


Sobota 23. listopadu
8:00 Ivaň
  Za Martinu Šulkovu a jení rodinu
17:00 Pouzdřany
Za dceru Květoslavu Sokolovou a rodiče Dulinkovy


Neděle 24. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Augustina a Leopolda Jedounka a rodinu
9:30 Vranovice 
Za Františka a Miladu Klimešovy a oboje rodiče
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Sovkovu a Janíčkovu a duše v očistci; Za farníky
po mši sv. v Přibicích požehná pan děkan kříž u kostela


 • Dnes slavíme den Bible. Prosím nahlédněte do knihy knih.
  „Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy….“ (Sv. Augustin).
 • Dnes v neděli 17. listopadu se v 17:11 rozezní v celé republice zvony. Připomenou oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili.    # nezapomenme.cz
 • V neděli 1. prosince bude v Ivani varhanní duchovní zamyšlení a uvedení do adventu s varhaníkem a varhanářem Richardem Stehlíkem.
 • V v úterý 19.11. od 18 hodin budou na mši v rádiu Proglas děti a katecheté z našich farností