Velikonoční týden – ohlášky

Neděle 1. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   (při mši žehnání pokrmů)

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
14:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Velikonoční pondělí 2. dubna
8:00 Přibice Za dobrý úmysl dárce
9:30 Vranovice Za rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00 Pouzdřany Za Marii a Františka Pištkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny


Úterý 3. dubna
17:00 Přibice Za Jana Charouze, manželku, rodiče a duše v očistci


Středa 4. dubna
17:00 Ivaň  Za Bohumila Bradáče a rodiče


Čtvrtek 5. dubna 9:00 Mikulov sv. Václav – mše svatá a setkání kněží našeho děkanství


Pátek 6.dubna
17:00 Přibice
Za Františka a Marii Brychtovy, sourozence a duše v očistci
18:00 Vranovice Za poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 7. dubna

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce

17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
18:30 Vranovice večer chval a duchovní přípravy na biřmování


Neděle 8. dubna2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

10:00 Vranovice  Za dary Ducha svatého pro biřmované – svátost biřmování

11:00 Přibice Za Boží milosrdenství pro všechny lidi

17:00 Ivaň  Za farnost


 • V sobotu bude s biřmovanci v 18:00 nácvik v kostele ve Vranovicích na liturgii udílení svátosti biřmování. Generální zkouška s kmotry bude v neděli v 9:30 v kostele.
 • V sobotu od 18:30 jsou všichni věřící zváni na modlitební večer chval do vranovického kostela, kde budeme vyprošovat dary Ducha Svatého biřmovancům.
 • Děkuji za všechny služby, které konáte pro kostel a liturgii.
 • Přeji radostné prožití svátků našeho vykoupení – Velikonoc. o. Jaroslav

Postní hra – poslední kříž

Tento kříž je podle všeho jeden z nejstarších na našem katastru. Nápis na něm je psán německy a obsahuje informace o člověku, který jej nechal zbudovat.
Je celý kamenný a je od něj nádherný výhled směrem na Pálavu, Kolby, Vranovice i směrem na Výhon. V minulosti kolem křížku vedla dnes již zaniklá cesta k Medlovu.

vranovicefarnostrajce.net

Svatý týden – ohlášky

Neděle 25. března Květná neděle (6. postní neděle)

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží pomoc

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu

svátost smíření Přibice 14:00 – 15:30
svátost smíření Vranovice 16:00 – 17:30

křížové cesty: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany


Pondělí 26. března
17:00 Vranovice
Za rodiče, živou i zemřelou přízeň a duše v očistci (zpověď i po mši sv.)


Úterý 27. března
17:00 Přibice Za
Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci
(zpověď i po mši sv.)


Středa 28. března
17:00 Ivaň  Za rodiče Hafnerovy (zpověď i po mši sv.)
18:30 – 19:15 Vranovice svátost smíření a možnost tiché adorace v kostele


Čtvrtek 29. března Zelený čtvrtek

17:00 Ivaň Za nová kněžská povolání
17:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu
18:00 Vranovice Za dobrý úmysl
18:00 Přibice Za biskupy a kněze


tek 30. března Velký pátek

křížová cesta po Vranovicích ve 13:00 od kostela

15:00 Vranovicevelkopáteční obřady
17:00 Přibicevelkopáteční obřady
18:00 Ivaň – velkopáteční obřady


Sobota 31. března Bílá sobota

9:00 Vranovice – Denní modlitba církve a obřad Effetapříprava na křest o vigilii

20:00 Vranovice vigilie Za nově pokřtěné


Neděle 1. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (při mši žehnání pokrmů)

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
14:00 Pouzdřany Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny


Velikonoční pondělí 2. dubna: 8:00 Přibice, 9:30 Vranovice, 11:00 Pouzdřany


 • Zvu ministranty na na zelený čtvrtek na Petrov, kde bude v 9:00 „Missa Chrismatis“ – mše se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.

 • Velký pátek je den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).
 • Přeji a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků a radost z naší záchrany.   o. Jaroslav Sojka

5. postní týden – ohlášky

Neděle 18. března 5. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Jana Šlancara

9:30 Vranovice  Za rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu

11:00 Přibice Za rodinu Šopfovu a Matýskovu

křížové cesty v neděli: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany

16:00 Ivaň – farní duchovní obnova o Duchu Svatém, od 17:00 adorace a svátost smíření


Pondělí 19. března Slavnost svatého Josefa
17:00 Vranovice
Za Josefu Furchovu, zetě, manžela a zemřelou rodinu


Úterý 20. března
17:00 Přibice
Za Karla Suchánka, rodiče, zetě, švagra a duše v očistci


Středa 21. března
8:00 Pouzdřany
Za …………..

17:00 Ivaň  Za Josefa, Annu, Václava a Terezii Klementovy a živou rodinu


Čtvrtek 22. března 14:00 Vranovice bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 23. března
17:00 Přibice
Za Pavla Valáška a Pavla Hrozínka
18:00 Vranovice Za Josefa a Josefku Mahovských a za Josefa Šťastného


Sobota 24. března

8:00 Ivaň  Za Žofii Čermákovu a manžela
17:00 Pouzdřany Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny


Neděle 25. března Květná neděle (6. postní neděle)

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží pomoc

11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu

Přibice 14:00 – 15:30 svátost smíření

Vranovice 16:00 – 17:30 svátost smíření 

křížové cesty v neděli: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany


 • V neděli 18. března odpoledne od 16 hodin jste zváni do Ivaně na farní duchovní obnovu s P. Petrem Karasem na téma Duch Svatý, Dárce všech darů – Dárce sebe sama.
 • Na tzv. květný pátek 23. března pojedeme autobusem na pouť k Panně Marii Bolestné ve Sloupu. Odjezd v 7 hodin z Ivaně, 7:10 z Vranovic a 7:15 z Přibic a návrat odpoledne.
 • V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem. Bližší informace a přihlášky do skupin viz: www.brno.signaly.cz.
 • V neděli 25. března začíná ráno letní čas.

Postní hra – 4. kříž

Čtvrtý kříž nám má připomenout, že Ježíšovo utrpení a utrpení jeho matky ho přibližuje i k našim neštěstím, která nás i naše rodiny potkávají nejen v časech válečných.
Kříž pro nás však také znamená symbol pro naději na vítězství nad tímto utrpením.

vranovicefarnostrajce.net

4. postní týden – ohlášky

Neděle 11. března 4. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Libora Gracla

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Přibice Za Miroslava Effenbergera a za živou a zemřelou rodinu

křížová cesta: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany


Pondělí 12. března
17:0
0 Vranovice Za kamarády z dechové hudby Mistříňanka


Úterý 13. března
17:00 Přibice
Za zemřelého Karla Nekolu


Středa 14. března
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce

17:00 Ivaň  Za Václava Příhody a rodiče


Čtvrtek 15. března
18:00 Vranovice
Za dvoje rodiče a bratra


Pátek 16. března
17:00 Přibice
Za rodiče Josefa a Matyldu Pávišovy
18:00 Vranovice Za manžela a celou rodinu Kelblovu


Sobota 17. března
8:00 Ivaň
  Za rodiče Rousovy
12:00 Ivaň – křtiny Davida Hochmana
13:00 Vranovice – svatba Spilkovi

17:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiana


Neděle 18. března 5. postní neděle

8:00 Ivaň  Za Jana Šlancara

9:30 Vranovice  Za rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu

11:00 Přibice Na dobrý úmysl dárce

křížová cesta: 8:50 Ivaň, 10:30 Přibice, 14:00 Vranovice, 14:00 Pouzdřany

16:00 Ivaň farní duchovní obnova o Duchu Svatém
    od 17:00 adorace a svátost smíření v kostele v Ivani


 • V neděli 18. března odpoledne od 16 hodin jste zváni do Ivaně na farní duchovní obnovu s P. Petrem Karasem na téma Duch Svatý, Dárce všech darů – Dárce sebe sama. Asi od 17 hodin adorace s příležitostí ke svátosti smíření či pohovoru s P. Petrem Havlátem.
 • Nabízí se autobusová pouť k Panně Marii Bolestné ve Sloupu – tzv. květný pátek 23. března. Předpokládaný odjezd asi v 7 hodin a návrat odpoledne. Přihlášky telefonicky: 732951303.
 • V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem . Bližší informace a přihlášky do skupin viz: www.brno.signaly.cz.