Obřady a Svátosti

Křest
Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu, a je branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi, a stáváme se účastnými jejího poslání.
Zájemci o křest – svůj nebo svého dítěte nechť se přihlásí u pana faráře, aby si domluvili termín přípravy a vlastního křtu.

Svátost smíření
Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu, se uděluje prostřednictvím příslušné svátosti, nazývané svátost obrácení, zpovědi, pokání nebo smíření.
Tuto svátost můžete přijmout vždy před každou mší svatou nebo po domluvě s panem farářem. Ve farnosti jsou také mimořádné dny vyhrazené k přijetí této svátosti – viz. ohlášky.

Eucharistie
Ke svátosti eucharistie čili ke svatému přijímání může přistoupit ten kdo je pokřtěn v katolické Církvi, na přijetí této svátosti byl připraven, nežije v těžkém hříchu ani není podroben nějakému církevnímu trestu, který by ho z této svátosti vylučoval, a pokud není svobodný či ovdovělý žije v církevně platném manželství. Církev vroucně doporučuje věřícím, aby přijímali svaté přijímání, kdykoliv se účastní eucharistické oběti – mše svaté; je to pro ně povinností alespoň jednou za rok.
Protože v Oltářní svátosti je přítomen sám Kristus, je jí třeba vzdávat patřičnou úctu. Návštěva Nejsvětější svátosti „je důkazem vděčnosti, znamením lásky a patřičná uznalost vůči Kristu Pánu“. Kdo chce přijmout Krista v eucharistickém přijímání, musí být ve stavu milosti. Je-li si někdo vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přistoupit k přijímání, aniž by předtím nedostal rozhřešení ve svátosti smíření.

Příprava na první svaté přijímání dětí probíhá zpravidla ve třetím roce výuky nábožensví – třetí třídě základní školy. Možnost připravit se na tuto svátost mají i starší, když o to požádají pana faráře.

Biřmování
Svátost biřmování může přijmout každý pokřtěný, který jí dosud nepřijal. Zájemci o přijetí svátosti biřmování nechť se přihlásí u pana faráře. K této svátosti se připravují všichni, kteří ji ještě nepřijali.
Přípravu vyhlašuje jednou za čas pan farář, pokud je dostatek zájemců.

Svátost manželství
Snoubenci mohou uzavřít svatbu v kostele nejdříve po vykonané přípravě na manželství a dodání všech potřebných dokumentů. Proto je vhodné kontaktovat pana faráře s předstihem. Církevní svatba se neuzavírá v době adventní, postní a ve velikonočním týdnu.

Pomazání nemocných
Tato svátost je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Předpokládá se, že ten, kdo jí přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti pokání. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem. O svátost pomazání nemocných si má především požádat sám nemocný podle svého zdravotního stavu, případně požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je mu v jeho vážné nemoci posilou na duchu a mnohdy i na těle. Lze jí přijmout vícekrát za život, pokud se člověk uzdraví a znovu onemocní nebo pokud se jeho stav výrazně zhorší a on o tuto pomoc znovu žádá. Zásadně se uděluje tomu, kdo je živý, ne tam, kde už prokazatelně nastala smrt. Pomazání nemocných lze udělit kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít.
Pro udělení této svátosti je možné kdykoliv kontaktovat pana faráře

Pohřeb
Pro dohodnutí termínu je nutné volat pana faráře – viz sekce kontakty.

Připraveno podle http://farnost.katolik.cz/banov/ a http://www.farnostslavkov.cz/texty/udileni-svatosti/